21 d’abril de 2017

CONVOCATÒRIA: ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA.

Castelló, 5 de maig 2017


Us convoquem a les Assemblees Generals, Ordinària i Extraordinària, de l'AEN-PV que tindran lloc de manera successiva el proper divendres 5 de maig, a les 18:00 hores, a la seu de les XVI Jornades Autonòmiques (UJI, Castelló). Hi tractarem el següent 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la Assemblea anterior.

2. Rendició de comptes.

3. Informe de la gestió i avaluació de les línies de treball acordades a l'Assemblea de Alacant
4. Proclamació del resultat electoral i presentació de la nova Junta de Govern.

5. Debat i proposta d'aprovació de les línies estratègiques de l’AEN-PV fins a la propera Assemblea.

6. Jornades 2018.

7. Torn obert de paraules.

València a 20 d'abril de 2017.

Paco Pérez Prieto,
President de l'AEN-PV

-- 
Junta de l'AENPV (Associació Espanyola de Neuropsiquiatria Professionals de Salut Mental, País Valencià)


CONVOCATORIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Castellón, 5 de mayo de 2017

Os convocamos a las Asambleas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, de la AEN-PV que tendrán lugar de manera sucesiva el próximo viernes 5 de mayo a las 18:00 horas en la sede de las XVI Jornadas Autonómicas (UJI, Castellón), con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.

2. Rendición de cuentas.


3. Informe de gestión i evaluación de las líneas de trabajo acordadas en la Asamblea de Alicante.
4. Proclamación del resultado electoral y presentación de la nueva Junta de Gobierno.

5. Debate i propuesta de aprobación de las líneas estratégicas de la AEN-PV hasta la próxima Asamblea.

6. Jornadas 2018.

7. Turno abierto de palabra.

Valencia a 20 de abril de 2017.

Paco Pérez Prieto,
President de l'AEN-PV

16 de març de 2017

CANDIDATURAS PARA LA NUEVA JUNTA DE LA AEN-PV

Adjuntamos la , hasta el momento, única candidatura presentada para la próxima Junta Directiva de la AEN-PV que se elegirá en las Jornadas Autonómicas del próximo 5 de mayo.

CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA. AEN-PV  (mayo 2017)
PRESIDENT: FRANCISCO PÉREZ. PRIETO. PSIQUIATRA.
VICEPRESIDENT:RAMÓN GOMAR ESCRIVÁ. TREBALLADOR SOCIAL
SECRETÀRIA: Mª JOSÉ MARQUÉS MATEU. PSICÒLOGA CLÍNICA.
VICESECRETARI: ANA SÁNCHEZ GUERRERO. PSICÒLOGA CLÍNICA
TRESORERA:ALICIA MESEGUER FELIP. PSICÓLOGA CLÍNICA.
VOCAL: ALFONSO PASTOR ROMERO. MIR PSIQUIATRIA
VOCAL: JULIA CERNADA GARCÍA. PSIQUIATRA.
VOCAL: MARIA JUAN I PORCAR. INFERMERA ESPECIALISTA EN SALUT MENTAL.
VOCAL: ANTONIA MOLINA HABAS. TREBALLADORA SOCIAL.
VOCAL: ARACELI GARCÍA ESCUDERO. TREBALLADORA SOCIAL.
VOCAL: GLORIA BEZARES FORNER. TREBALLADORA SOCIAL
VOCAL: ISABEL REAL RAMOS. PSIQUIATRA.
VOCAL: LUCIA GRANDA BARNA. INFERMERA ESPECIALISTA EN SALUT MENTAL
VOCAL: IRENE ZANÓN MONTESINOS. EIR SALUT MENTAL
VOCAL: ELOY DEL TESO MARCH. PSICÓLOGO
VOCAL: MARÍA FUSTER BLAY.ADVOCADA
VOCAL DRETS HUMANS: INMA ALBI GASCÓ. PSIQUIATRA.

VOCAL: MIKEL MUNÁRRIZ FERRANDIS. PSIQUIATRA.

JORNADA "ELS SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI EN SALUT MENTAL", 27 DE MARÇ de 2017. HOSPITAL LA PLANA (VILA-REAL)La creació i el desenvolupament de dispositius i programes que faciliten la permanència de les persones amb problemes de salut mental en la comunitat és un dels principis pels quals és regix l'organització dels recursos en l'Estratègia Autonòmica de Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020.   

D'altra banda, atesa la diversitat en les necessitats d'atenció que presenten les persones amb malaltia mental per a garantir un sistema de qualitat i la continuitat de cures, és imprescindible definir processos de treball conjunt entre els professionals d'atencio primària, les UCAS, serveis de salut mental i serveis socials. A mes, des del punt de vista normatiu, a la Comunitat Valenciana l'atenció a les persones amb TMG depen de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Publica i  d'Igualtat i Politiques Inclusives, la qual cosa implica un nivell de coordinació ben sistematitzat que cohesione totes les intervencions, garantint la continuitat de les cures.

En el marc d'aquesta necesaria col.laboració i coordinació entre les institucions i agents implicats, en octubre de 2016 es va constituir la Xarxa de Salut Mental de Castellón, amb la participació de responsables i tècnics de les dues Conselleries i  representants dels usuaris i les seues famílies.

Després d'uns mesos de funcionament, des de la Xarxa s'ha considerat convenient realitzar una acció que evidencie la col.laboració entre institucions i profesionals i resalte l'impòrtancia que l'ateció en el entorn té en el tractament de les persones amb malaltia mental. Esta acció es concreta en la reatlizació d'un primer encontre entre profesionals de l'atenció domiciliària previst per a finals de març, amb el programa que s'acompanya.


Esperant la vostra participació.
Cordialment

Mikel Munárriz. Coordinador de la Xarxa de Salut Mental de Castelló
Azuzena Martí. Directora Territorial de Castelló  la Consellleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Carmen Fenollosa. Directora Territorial de Castelló de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

                                                             
Lloc: Saló d’Actes de l’Hospital de la Plana
Dirigit a Equips Socials de Base, treballadors/res dels Serveis d’Ajuda a Domicili, professionals de Salut Mental i Atenció Primària interessats
PROGRAMA

9:00: Inauguració

9:30: Xarrada: “Atenció domiciliària: filosofia, proves empíriques i pràctiques” a càrrec de Mikel Munarriz Ferrandis.  Psiquiatre. USM Burriana.
10:00: Xarrada: “Possibilitats de l'Ajuda a Domicili a l'atenció de  persones amb malaltia mental des de els Serveis Socials Municipals” a càrrec de Mª Dolores Tomás, Treballadora Social. Ajuntament de La Vall d'Uixó.
10:30 Col-loqui

11:00 Pausa

11:30: Tallers pràctics sobre casos (1º part)
12:30: Tallers pràctics sobre casos (2ª part)
13:30: Reflexió conjunta i conclusions


Inscripció gratuïta.


                                             FITXA D'INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS____________________________________________________________

PROFESSIÓ__________________________________________________________________

LLOC DE TREBALL__________________________________________________________

PROGRAMA/CENTRE________________________________________________________

AJUNTAMENT/ENTITAT_____________________________________________________

TELEFON DE CONTACTE____________________________________________________


Escanejar i enviar a la següent direcció de correu electrònic: sad_sm@gva.es